ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ស្លាក​សញ្ញា: Rosselkhoztsentr

លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនៃការបំផ្លាញស្មៅនៃដំណាំនៅក្នុងដែនដី Krasnoyarsk ក្នុងឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានសង្ខេប។

លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនៃការបំផ្លាញស្មៅនៃដំណាំនៅក្នុងដែនដី Krasnoyarsk ក្នុងឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានសង្ខេប។

Ежегодно специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю ведут наблюдения за видовым составом и особенностями формирования ...

នៅក្នុងសាខានៃស្ថាប័នថវិការដ្ឋសហព័ន្ធ "Rosselkhoztsentr" នៅ Orenburg ពួកគេសិក្សានិងផលិតមនុស្សកំប្លែង។

នៅក្នុងសាខានៃស្ថាប័នថវិការដ្ឋសហព័ន្ធ "Rosselkhoztsentr" នៅ Orenburg ពួកគេសិក្សានិងផលិតមនុស្សកំប្លែង។

За последние четыре года, когда специалисты оренбургского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» стали производить и реализовывать «Гумат+7», интерес ...

កសិដ្ឋានដាំដំឡូងមួយកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទឹកដី Khabarovsk

កសិដ្ឋានដាំដំឡូងមួយកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទឹកដី Khabarovsk

Сельскохозяйственные товаропроизводители Хабаровского края ощущают большую потребность в семенах картофеля высоких репродукций, сообщает пресс-служба Россельхозцентра.  В ...

ដំឡូងគ្រាប់ពូជចំនួន 5 ពាន់តោនត្រូវបាននាំចេញពីតំបន់ Kaliningrad ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀត។

ដំឡូងគ្រាប់ពូជចំនួន 5 ពាន់តោនត្រូវបាននាំចេញពីតំបន់ Kaliningrad ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀត។

  Ежегодно с территории Калининградской области местные производители отправляют высококачественный семенной картофель в другие регионы России, ...

នៅក្នុងតំបន់ Stavropol បានចាប់ផ្តើមបង្កាត់ពូជសត្រូវធម្មជាតិនៃ aphids- អ្នកផ្ទុកមេរោគ

នៅក្នុងតំបន់ Stavropol បានចាប់ផ្តើមបង្កាត់ពូជសត្រូវធម្មជាតិនៃ aphids- អ្នកផ្ទុកមេរោគ

В Шпаковской районной лаборатории биометода филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю подготовлено оборудование и начато разведение ...

ទំព័រ ១ ពី ២ 1 2 3
  • ពេញនិយម។
  • យោបល់
  • ចុងក្រោយ