ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
សិក្ខាសាលា XXI នៃសហភាពដំឡូង

សិក្ខាសាលា XXI នៃសហភាពដំឡូង

សហភាពដំឡូង បន្តវគ្គសិក្ខាសាលាលើបណ្តាញ "ការហ្វឹកហាត់លំបាក - ងាយស្រួលក្នុងវិស័យ" ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យមានការពេញនិយម និង...

វគ្គជួញដូរ និងទិញដោយមានការចូលរួមពីតំណាងនៃបណ្តាញ O'Key នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងតំបន់មូស្គូ។

វគ្គជួញដូរ និងទិញដោយមានការចូលរួមពីតំណាងនៃបណ្តាញ O'Key នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងតំបន់មូស្គូ។

Как фермерской продукции попасть в крупные торговые сети, расскажут представители сети «О’кей» во время торгово-закупочной сессии,...

កម្មវិធីនៃសន្និសីទ "ProStarch 2023: និន្នាការនៅក្នុងទីផ្សារសម្រាប់ដំណើរការយ៉ាងស៊ីជម្រៅនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិ" ត្រូវបានបង្កើតឡើង

កម្មវិធីនៃសន្និសីទ "ProStarch 2023: និន្នាការនៅក្នុងទីផ្សារសម្រាប់ដំណើរការយ៉ាងស៊ីជម្រៅនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិ" ត្រូវបានបង្កើតឡើង

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 6 апреля 2023 года организует VII международную конференцию «ПроКрахмал 2023: тенденции...

ទំព័រ ១ ពី ២ 1 2 ... 16