ថ្ងៃចន្ទ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

និន្នាការ / និន្នាការ

ប្រទេសរុស្ស៊ីបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការកែច្នៃអ៊ីយ៉ូដនៃផលិតផលកសិកម្ម

ប្រទេសរុស្ស៊ីបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការកែច្នៃអ៊ីយ៉ូដនៃផលិតផលកសិកម្ម

Госдума приняла закон, закрепляющий возможность специальной обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции с применением ионизирующего излучения. Соответствующее...

ទំព័រ ១ ពី ២ 1 2 ... 40