ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
នៅឆ្នាំ 2022 ចំណែកនៃផលិតផលការពាររុក្ខជាតិដែលផលិតដោយរុស្ស៊ីគួរតែឈានដល់ 59% នៃទីផ្សារក្នុងស្រុក

នៅឆ្នាំ 2022 ចំណែកនៃផលិតផលការពាររុក្ខជាតិដែលផលិតដោយរុស្ស៊ីគួរតែឈានដល់ 59% នៃទីផ្សារក្នុងស្រុក

По прогнозу Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР), объем внутреннего потребления пестицидов в...

ទំព័រ ១ ពី ២ 1 2 ... 27