ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

នៅក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍

ប្រភពនៃការឆ្លងមេរោគ Rhizoctonia និងយន្តការនៃការឆ្លងរបស់វា។ ការបង្វិលដំណាំជាវិធីសាស្រ្តនៃការតស៊ូ

ប្រភពនៃការឆ្លងមេរោគ Rhizoctonia និងយន្តការនៃការឆ្លងរបស់វា។ ការបង្វិលដំណាំជាវិធីសាស្រ្តនៃការតស៊ូ

Продолжаем разговор об актуальной на данный момент времени проблеме - ризоктониозе картофеля. Источником инфекции служат больные...

ទំព័រ ១ ពី ២ 1 2