ថ្ងៃចន្ទ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
ការជ្រើសរើសឧបករណ៍វាស់ស្ទង់។ នៅពេលភាពត្រឹមត្រូវផលិតភាពនិងការគោរពចំពោះផលិតផលគឺជារឿងសំខាន់

ការជ្រើសរើសឧបករណ៍វាស់ស្ទង់។ នៅពេលភាពត្រឹមត្រូវផលិតភាពនិងការគោរពចំពោះផលិតផលគឺជារឿងសំខាន់

Калибровка – это процесс разделения потока продукции по размеру, он является важной частью послеуборочной обработки. Однородные...