ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្កើតការជំនួសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការធ្វើរស្មីសំយោគ

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្កើតការជំនួសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការធ្វើរស្មីសំយោគ

Системы искусственного фотосинтеза считаются перспективными для улавливания углекислого газа и производства пищи. Ученые давно пытаются решить...

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Tver បានបង្កើត microfertilizer ដែលមានមូលដ្ឋានលើ selenium សម្រាប់ដំឡូង

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Tver បានបង្កើត microfertilizer ដែលមានមូលដ្ឋានលើ selenium សម្រាប់ដំឡូង

Ученые Тверской государственной сельскохозяйственной академии (ТГСХА) разработали микроудобрение на основе селена, которое позволяет на четверть увеличить...

វិធីសាស្រ្តវិភាគអារម្មណ៍នឹងជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណជំងឺរុក្ខជាតិនៅដំណាក់កាលដំបូង

វិធីសាស្រ្តវិភាគអារម្មណ៍នឹងជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណជំងឺរុក្ខជាតិនៅដំណាក់កាលដំបូង

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ВИЗР) разрабатывают новый метод мониторинга и диагностики болезней растений —...

ទំព័រ ១ ពី ២ 1 2 3