នៅតំបន់ម៉ូស្គូបញ្ហានៃការអនុវត្តស៊ីភីអិនអាយ "ការជ្រើសរើសនិងការផលិតគ្រាប់ពូជដំឡូង" ត្រូវបានពិភាក្សា

В Подмосковье во ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха прошло заседание экспертной сессии по реализации комплексного плана научных исследований «Развитие...

អានបន្ថែម
  • ពេញនិយម។
  • យោបល់
  • ចុងក្រោយ

ដំណឹង​ថ្មី​នេះ