ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ព័ត៌មានច្បាប់

គោលការណ៍នេះសម្រាប់ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (តទៅនេះហៅថាគោលការណ៍) អនុវត្តចំពោះរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែល AGROTRADE LLC, TIN 5262097334 (ចាប់ពីនេះហៅថារដ្ឋបាលគេហទំព័រ) អាចទទួលបានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលគាត់ប្រើគេហទំព័រនេះ https: // potatosystem.ru/ (តទៅនេះហៅថា“ គេហទំព័រ”) សេវាកម្មសេវាកម្មកម្មវិធីនិងផលិតផលរបស់វែបសាយត៍ (ហៅកាត់ថា“ សេវាកម្ម”) ។ ការយល់ព្រមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានផ្តល់ឱ្យគាត់ស្របតាមគោលការណ៍នេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មមួយអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មទាំងអស់នៃគេហទំព័រ។

ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគេហទំព័រមានន័យថាការយល់ព្រមដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះគោលការណ៍នេះនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះ។ ក្នុងករណីមានការមិនចុះសម្រុងជាមួយល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែចៀសវាងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគេហទំព័រ។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលរដ្ឋបាលគេហទំព័រទទួលនិងដំណើរការ។

១.១ ។ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគោលការណ៍នេះ“ ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន” មានន័យថា៖

១.១.១ ។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់អំពីខ្លួនគាត់ដោយឯករាជ្យនៅពេលផ្ទេរទិន្នន័យណាមួយអំពីខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក្នុងដំណើរការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគេហទំព័ររួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនខាងក្រោមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់៖

  • នាមត្រកូល, ឈ្មោះ, patronymic;
  • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង)

១.១.២ ។ ទិន្នន័យដែលត្រូវបានផ្ទេរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅសេវាកម្មគេហទំព័រក្នុងរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេដោយប្រើសូហ្វវែរដែលបានតំឡើងនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើរួមមានអាសយដ្ឋាន IP ព័ត៌មានពីខូឃីព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលចូលប្រើសេវាកម្ម) ពេលវេលា ចូលដំណើរការអាសយដ្ឋាននៃទំព័រដែលបានស្នើសុំ។

១.១.៣ ។ ព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ការប្រមូលនិង / ឬការផ្តល់នូវអ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

១.២ ។ គោលការណ៍នេះអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មគេហទំព័រតែប៉ុណ្ណោះ។ រដ្ឋបាលគេហទំព័រមិនគ្រប់គ្រងនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគេហទំព័រភាគីទីបីដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចចុចលើបណ្តាញភ្ជាប់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រ។ នៅលើគេហទំព័របែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រមូលឬស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតហើយសកម្មភាពផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានអនុវត្ត។

១.៣ ។ រដ្ឋបាលគេហទំព័រមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់និងមិនត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់របស់ពួកគេឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបាលគេហទំព័រសន្មតថាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចទុកចិត្តបាននិងគ្រប់គ្រាន់លើបញ្ហាដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងទម្រង់ចុះឈ្មោះហើយរក្សាព័ត៌មាននេះឱ្យទាន់ពេលវេលា។

គោលបំណងនៃការប្រមូលនិងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

២.១ ។ រដ្ឋបាលគេហទំព័រប្រមូលនិងរក្សាទុកតែទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនោះដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

២.២ ។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

២.២.១ ។ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ភាគីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។

២.២.២ ។ ផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

២.២.៣ ។ ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីបញ្ហាដែលចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគាត់។

២.២.៤ ។ ទាក់ទងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើចាំបាច់រួមមានការផ្ញើការជូនដំណឹងការស្នើសុំនិងព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មការផ្តល់សេវាកម្មក៏ដូចជាដំណើរការស្នើសុំនិងពាក្យសុំពីអ្នកប្រើប្រាស់។

២.២.៥ ។ ការកែលំអគុណភាពសេវាកម្មភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មថ្មី។

២.២.៦ ។ ធ្វើការសិក្សាស្ថិតិនិងការសិក្សាដទៃទៀតផ្អែកលើទិន្នន័យអនាមិក។

២.២.៧ ។ ការផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រនិងដៃគូ។

3. ល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងការផ្ទេរទៅភាគីទីបី។

៣.១ ។ រដ្ឋបាលគេហទំព័ររក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ស្របតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃសេវាកម្មជាក់លាក់។

៣.២ ។ ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ការរក្សាការសម្ងាត់របស់ខ្លួនត្រូវបានរក្សាលើកលែងតែក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ព័ត៌មានអំពីខ្លួនគាត់សម្រាប់ការចូលប្រើប្រាស់ទូទៅរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងអស់។

៣.៣ ។ រដ្ឋបាលគេហទំព័រមានសិទ្ធិផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅឱ្យភាគីទីបីក្នុងករណីដូចខាងក្រោមនេះ៖

៣.៣.១ ។ អ្នកប្រើប្រាស់បានយល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់ចំពោះសកម្មភាពបែបនេះ។

៣.៣.២ ។ ការផ្ទេរគឺចាំបាច់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មជាក់លាក់របស់អ្នកប្រើឬដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ នៅពេលប្រើសេវាកម្មជាក់លាក់អ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រមថាផ្នែកជាក់លាក់មួយនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អាចផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបាន។

៣.៣.៣ ។ ការផ្ទេរនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយស្ថាប័នរុស្ស៊ីឬស្ថាប័នរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃនីតិវិធីដែលបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់;

៣.៣.៤ ។ ការផ្ទេរបែបនេះកើតឡើងជាផ្នែកមួយនៃការលក់ឬការផ្ទេរសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតទៅក្នុងគេហទំព័រ (ទាំងមូលឬមួយផ្នែក) ហើយកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍នេះទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកទទួលបានទទួលត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកទិញ។

៣.៤ ។ នៅពេលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រដ្ឋបាលគេហទំព័រត្រូវបានដឹកនាំដោយច្បាប់សហព័ន្ធ "នៅលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន" នៃថ្ងៃទី 3.4 ខែកក្កដាឆ្នាំ 27.07.2006 លេខ 152-FZ នៅក្នុងការបោះពុម្ពបច្ចុប្បន្ននៅពេលដាក់ពាក្យ។

៣.៥ ។ ដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនខាងលើនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយការលាយបញ្ចូលគ្នានៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (ការប្រមូលរៀបចំប្រព័ន្ធការប្រមូលផ្តុំការរក្សាទុកការបញ្ជាក់ (ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការផ្លាស់ប្តូរ) ការប្រើប្រាស់ការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន) ។
ដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានអនុវត្តទាំងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិងដោយគ្មានការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ (នៅលើក្រដាស) ។

ផ្លាស់ប្តូរដោយអ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

៤.១ ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្លាស់ប្តូរ (ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែម) រាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយគាត់ឬផ្នែកណាមួយ។

៤.២ ។ អ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចដកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយគាត់ដែរដោយបានធ្វើសំណើបែបនេះទៅរដ្ឋបាលគេហទំព័រដោយស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

វិធានការដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

៥.១ ។ រដ្ឋបាលគេហទំព័រចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។

៥.២ ។ ការចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគឺអាចរកបានសម្រាប់តែបុគ្គលិកដែលមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលតំបន់បណ្តាញនិយោជិកដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនភាគីទីបី (អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម) ឬដៃគូអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះ។

៥.៣ ។ និយោជិកទាំងអស់នៃរដ្ឋបាលគេហទំព័រដែលមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយដើម្បីធានាការសម្ងាត់និងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ ដើម្បីធានាការសម្ងាត់នៃព័ត៌មាននិងការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរដ្ឋបាលគេហទំព័រគាំទ្ររាល់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

៥.៤ ។ ការធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនក៏ត្រូវបានសម្រេចដោយវិធានការណ៍ដូចខាងក្រោមៈ

  • ការអភិវឌ្ឍនិងការអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។
  • ការអនុវត្តវិធានការបច្ចេកទេសដែលកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។
  • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់អំពីស្ថានភាពសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មាន។

6. ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាព។ ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

៦.១ ។ រដ្ឋបាលគេហទំព័រមានសិទ្ធិធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ គោលការណ៍ថ្មីនៃច្បាប់នេះចូលជាធរមានចាប់ពីពេលដែលវាត្រូវបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រលើកលែងតែមានការផ្តល់ជូនដោយគោលការណ៍ថ្មីនៃគោលការណ៍នេះ។

៦.២ ។ ច្បាប់បច្ចុប្បន្នរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រូវអនុវត្តចំពោះគោលការណ៍នេះនិងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់និងរដ្ឋបាលគេហទំព័រដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយចំពោះដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

មតិប្រតិកម្ម។ សំណួរនិងយោបល់។

រាល់សំណូមពរឬសំណួរទាក់ទងនឹងគោលការណ៍នេះគួរតែត្រូវបានរាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅរដ្ឋបាលគេហទំព័រ។