ស្លាក​សញ្ញា: បច្ចេកវិទ្យាជីដំឡូង

ប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាព

ប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាព

ជីវ៉ាន់ស៊ុយ“ អឺរ៉ុប” នៅក្នុងបច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំដំឡូងគឺជាដំឡូងមួយក្នុងចំណោមអាហារសំខាន់បំផុតចំណីនិងដំណាំឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែមានផាសុកភាព ...