ថ្ងៃចន្ទ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ស្លាក​សញ្ញា: ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល

ទ្រង់ទ្រាយនៃការតាំងពិព័រណ៍និងវេទិកាកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។ ឥឡូវនេះ - ក្រុមហ៊ុន ONLINE

ទ្រង់ទ្រាយនៃការតាំងពិព័រណ៍និងវេទិកាកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។ ឥឡូវនេះ - ក្រុមហ៊ុន ONLINE

Устроители III Международной специализированной выставки технологий для растениеводства и животноводства «АгроЭкспоСибирь - 2020» и II Международного ...

ការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីអិមអិមៈ ៨០ ភាគរយនៃឈ្មួញកសិកម្មអឺរ៉ុបកំពុងទទួលអារម្មណ៍ពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត

ការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីអិមអិមៈ ៨០ ភាគរយនៃឈ្មួញកសិកម្មអឺរ៉ុបកំពុងទទួលអារម្មណ៍ពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត

Опрос, проведенный Европейской ассоциацией дилеров CLIMMAR, показал, что около 80% компаний, специализирующихся на продаже сельхозтехники и ...

រស់នៅក្នុង“ បទដ្ឋានថ្មី” ។ ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថអ្នកប្រើប្រាស់នៅចក្រភពអង់គ្លេស

រស់នៅក្នុង“ បទដ្ឋានថ្មី” ។ ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថអ្នកប្រើប្រាស់នៅចក្រភពអង់គ្លេស

Фермеры и поставщики продовольствия привыкли реагировать на меняющиеся потребительские требования. Однако трудно припомнить время, когда потребительский ...

ទិដ្ឋភាពទីផ្សារនៃផលិតផលម្សៅនិងម្សៅ។ ស្ថានភាពនៅលើផ្ទៃខាងក្រោយនៃជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល

ទិដ្ឋភាពទីផ្សារនៃផលិតផលម្សៅនិងម្សៅ។ ស្ថានភាពនៅលើផ្ទៃខាងក្រោយនៃជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល

Производство крахмала и крахмалопродуктов – одно из направлений перерабатывающих промышленности, всегда вызывающих большой интерес у аудитории ...

ទំព័រ ១ ពី ២ 1 2 3
  • ពេញនិយម។
  • យោបល់
  • ចុងក្រោយ