ទស្សនាវដ្តីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សម្រាប់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ជម្រើសកំណត់ហេតុ៖

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃទស្សនាវដ្តីៈទ្រង់ទ្រាយ A៤ ពណ៌ពេញ ៦០ ទំព័រការតោង - ក្រដាសក្រដាសគម្រប - វ៉ារនីសជ្រើសរើស។
កាលវិភាគចេញផ្សាយទិនានុប្បវត្តិៈប្រចាំត្រីមាស

នៅឆ្នាំ ២០២០ លេខ ៤ នៃទស្សនាវដ្តីប្រពន្ធ័ដំឡូងមីនឹងត្រូវចេញផ្សាយ។

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយលេខ ១៖ ថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ៖ ថ្ងៃទី ៥ ខែកុម្ភៈ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយលេខ ២៖ ថ្ងៃទី ២ មិថុនាកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់ការបញ្ជូនសំភារៈៈរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយលេខ ៣៖ ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញាកាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យៈរហូតដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយលេខ ៤ ៈថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកាកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់ការបញ្ជូនសំភារៈៈមុនថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា

ចលនានៃទស្សនាវដ្តីៈពី ២៥០០ ច្បាប់។

សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសូមសរសេរមកពួកយើង

ព័ត៌មាននិងទិន្នានុប្បវត្តិវិភាគ "ប្រព័ន្ធដំឡូង"

ទិនានុប្បវត្តិនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយសេវាសហព័ន្ធសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងធំ

វិញ្ញាបនប័ត្រ PI លេខ FS77-35134